Business Meeting

ธุรกิจโตไว

หากเข้าใจ รู้ลึกจริตนิสัย

ทีมงานคุณ

GETUP TRAINING

หลักสูตรอบรมพนักงาน

เพื่อดึงศักยภาพพนักงานและสื่อสารภายได้ดีขึ้น

นวัตกรรมเพื่อยกระดับศักยภาพทีมงาน

และจัดการพฤติกรรมองค์กรในการทำธุรกิจ

เมื่อเราเข้าใจตนเองและคนร่วมทีม...

เราจะสามารถดึงศักยภาพและกระตุ้นพลังของทีมได้ถูกจุด

ถ้าคุณพบปัญหา..และต้องการสิ่งเหล่านี้

ไม่รู้ว่าลูกทีมเป็นคนอย่างไร

ทีมอ่อน อยากให้กระตือรือร้น ทำผลงานให้คุ้มค่าจ้าง

ฝันอยากเห็นคนในทีมรักกัน พัฒนาตนเองได้โดยไม่รอคำสั่ง ทำยอดทะลุเป้า มีพลังผลักดันตัวเอง”

อยากให้ทีมโต บริหารคนให้เก่งและทีมไม่แตก

Stressed Man
 Young Woman Contemplating
dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

จากการวิจัยเราค้นพบว่าปัญหาในบริษัทที่เจ้าของธุรกิจและ HR เจอมักเป็นเรื่องเหล่านี้

 • ปัญหาระบบการคัดเลือกขาดประสิทธิภาพ และฝ่ายคัดสรรไม่มีศักยภาพพอ

 • ได้พนักงานขาดทักษะ ไม่มีความสามารถจริง หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดไว้

 • ปัญหาพนักงานขาดแรงจูงใจ

 • ปัญหาด้านทัศนคติไม่ลงรอยกัน

 • รับคนใหม่เข้ามาแต่อยู่ได้ไม่นานก็ออกไปอยู่ที่อื่น

 • เสียคนทำงานระดับล่างที่เก่งๆไป และได้หัวหน้าแย่ๆ มาแทน

 • ไม่สามารถรักษาคนเก่งให้อยู่ไว้ได้นาน

 • คนในองค์กรมีความขัดแย้งบ่อยครั้งและไม่สามารถแก้ได้และทำให้กระทบงาน

 • มีการปกปิดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน 

 • มีการแข่งขันชิงดีกันระหว่างทีม

 • ไม่ได้มีการประชุมหารือเป็นเครื่องกระตุ้นให้สมาชิกเกิดความรู้สึกผูกพันกับมติของที่ประชุมอย่างแท้จริง

 • ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องไม่ได้เป็นไปในทางที่สนับสนุนกันและกัน 

dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ปัญหาเหล่านี้มักแก้ไขยากและใช้เวลานาน

จะดีกว่ามั้ยถ้ามีเครื่องมือช่วย

โดยคุณจะร่นระยะเวลาและไม่ต้องจ้างที่ปรึกษาในราคาแพง
แค่ใช้เครื่องมือนี้และรับผลทดสอบพร้อมวิเคราะห์ทีม
พิสูจน์แล้วจากบริษัทเหล่านี้
 
dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ลูกค้าของเรา

5.8.jpg

" GET UP TRAINING 

 หลักสูตรการพัฒนาผูนําและทีมงานใหมีประสิทธิสูง คือเกงคน ดูคนออก บอกคนได ใชคนเปน อยูรวมกันอยางเขาใจ"

หลักสูตรการกระจกสองนิสัย หยั่งรูจิตใตสํานึก

สามารถทํางานรวมกันไดอยางสันติ โดยใชแบบทดสอบโปรแกรมจริตวินิจฉัยที่มุงเนนลงไปที่รากฐานทางนิสัย จิตใจ จุดแข็ง ภาวะผูนํา เพื่อการสรางทีมที่เขาใจกันและกัน ประสานความรวมมือกันอยางลงตัว ไววางใจกันและมีอุปนิสัย 7 อยางอันเปนตัวชี้วัดสําคัญเป็นการวิเคราะห์รายบุคคลโดยโปรแกรมวิเคราะหนิสัยบนพื้นฐานทฤษฏีของจริต 6

 

พร้อมมีกิจกรรมคนพบตัวตน Workshop สรางอุปนิสัย 7 และสามารถนําไปใชจริง แกไขความขัดแยงในองคกรอยางเปนระบบ

 
IMG_1125.jpg

HABITScan Training

เหมาะกับใคร?

เจ้าของธุรกิจ | แผนกทรัพยากรบุคคล 

รับพนักงานใหม่ | คัดสรรดูแลทีมงาน | การสื่อสารทีม | พัฒนาความสัมพันธ์ภายใน

 
dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ทำไมต้องเทรนนิ่งพนักงาน?

องค์กรส่วนใหญ่ยอมจ่ายเงินเพื่อคัดสรรบุคลากรเข้าทำงานองค์กร เพราะเมื่อเข้ามาแล้วมันคือการลงทุนเพื่อให้คนมาช่วยสร้างรายได้ให้กับองค์กร รวมถึงต้องหล่อหลอม องค์ประกอบทีม การมอบหมายงาน การสร้างค่านิยมร่วมกัน การวางแผนงานในทีม การสื่อสาร หากขาดเครื่องมือในการพัฒนาย่อมสูญเสียต้นทุน และเสียเวลา เสียความสัมพันธ์ ทีมที่ดีควรเข้าใจจุดพลังงานที่ส่งเสริม และข้อจำกัด เข้าใจเพื่อนร่วมงาน คนที่อยู่รอบข้าง หรือแม้กระทั่งครอบครัวก็คือทีมของเรา

ผลลัพธ์ที่จะได้จาก HABITScan

1. ช่วยสร้างประสบการณ์และความน่าเชื่อถือ 

2. ช่วยให้พนักงานทำงานได้ตรงกับแรงจูงใจภายใน 

3. สร้างระบบการคัดเลือกคนเข้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ได้พนักงานมีทักษะ จากการออกแบบแผนการพัฒนาตัวเอง 

5. สร้างมาตรฐาน เกิดการทำงานที่เป็นระบบ

พร้อมด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมองค์กร 

 

1. ด้านความสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม Power of Mastermind

2. ด้านการปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ

3. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนาธรรมองค์กร Core Value

 
dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ผลตอบรับจากผู้อบรมกับ Get Up Training

Teamwork

HabitScan

บูรณาการศาสตร์จิตวิทยาทั่วโลก

มากกว่า 10 แขนง

dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนากับกลุ่มอาสาสมัคร 1 ล้านคนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ กว่า 18 กลุ่มอาชีพ  สัมมนานี้มีกลุ่มภาครัฐ และภาคเอกชนได้เรียนรู้มาแล้วกว่า 10,000 คนในประเทศไทย มีทั้งครู ผู้อำนวยการ นักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ นักขาย นักการตลาด ทุกวงการยอมรับแล้วว่า โปรแกรม HABITSCan มีความแม่นยยำ คุ้มค่า และจำเป็นในการเรียนรู้มาก ยังช่วยให้คนปลดล็อกศักยภาพขั้นขีดสุด เจาะลึกถึงจิตใต้สำนึก ทลายความกล้ว สร้างนิสัยดีสู่ความสุข ความสำเร็จ มั่งคั่งและยั่งยืน 

dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

เครื่องมือ HABITScan แตกต่างอย่างไร

+ เป็นมากกว่า Personality Type Test แต่คือ อุปนิสัยของคนที่สำเร็จ

+ เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด มีความแม่นยำ ชัดเจนสูง ลุ่มลึก ละเอียดสุด

+ วิเคราะห์มิติได้หลากหลาย ทั้ง บุคลิกภาพ ความรู้สึก ความถนัด ทัศนคติ ความต้องการปรารถนา ความกลัว เป็นต้น

+ อธิบายผลรายบุคคล ไม่ซ้ำกัน ทั้งบุคลิกภาพภายนอก และแรงจูงใจภายใน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งผู้ทำแบบทดสอบจะได้แผนที่ชีวิตประจำตัว

+ ต้องการรู้นิสัย อ่านใจคน สามารถใช้หลักสังเกตหรือพูดคุยก็วิเคราะห์ได้ใน 10 นาที รู้กลไกของใจเพื่อเปิดและปิดการขายได้อย่างง่ายดาย

+ ช่วยวางแผนด้านบริหารคน สร้างทีม การดูแลสานสัมพันธ์ และสื่อสารอย่างไรที่เหมาะสมกับคนแต่ละแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ตัวอย่างความสำเร็จจาก Get Up Training

Screen Shot 2564-02-17 at 22.13.48.png
dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ถอดรหัสความสำเร็จคนดังจาก โค้ช ของ Get Up Training

คอร์สเทรนนิ่ง IN-HOUSE

Offline | Online

จัดอบรม 1-2 วัน พร้อมกิจกรรมตลอดการอบรม

Happy Businessman

BASIC PACKAGE

ผู้ประกอบการเเละพนักงานทั่วไป รายบุคคล

เเบบทดสอบ + Training | จำนวน 1 วัน

เริ่มต้น

2,900.-

Team Discussion

GOLD PACKGAGE

บริษัทขนาดกลาง 50-99 คน

เเบบทดสอบ + Training 2 วัน

เริ่มต้น

3,000.-

Giving a Presentation

ADVANCE PACKAGE

หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก 10 ท่านขึ้นไป 

เเบบทดสอบ +Training | จำนวน 2 วัน

เริ่มต้น

4,900.-

Conference

DIAMOND PACKAGE

ขนาดใหญ่ จำนวน 100 ขึ้นไป 

เเบบทดสอบ + Training จำนวน 2 วัน

เริ่มต้น

2,500.-

Business Presentation

PLATINUM PACKGAGE

ขนาดเล็ก 30-49 คน

เเบบทดสอบ + Training 2 วัน

เริ่มต้น

3,900.-

Online Tutorial

ONLINE COURSE

กระจกส่องนิสัยอ่านใจคน 6 สี
ฟรี เเบบทดสอบและประเมินเชิงลึก

รายบุคคล ราคา 3,900

สำหรับองค์กร 10 คนขึ้นไป ราคา 2,900 บาท

เริ่มต้น

3,900.-

หมายเหตุ Training ไม่รวมค่าสถานที่ อาหารเเละเบรก

dark-purple-shades_23-2147734216.jpg

ให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมๆ กับคนในองค์กร

Get Up Training Package

51228097_558389051330180_820362452306545
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Thanks for submitting!